USDA

HYPOCHLOROUS ACID (HOCL)

Acid Hypochlorous được tạo ra thông qua nước điện phân, axit hypochlorous có hiệu quả như một chất khử trùng ở mức độ nồng độ clo thấp hơn nhiều và an toàn hơn cho sức khỏe và môi trường so với mức được liệt kê hiện nay cho các chất khử trùng clo.

Vật liệu này phù hợp hơn với các nguyên tắc cơ bản của sản xuất hữu cơ hơn nhiều vật liệu thay thế hiện được cho phép.

Formal Recommendation
From: National Organic Standards Board (NOSB)
To: the National Organic Program (NOP)

April 27, 2016

Letter of No Objection: Click Here

Vào ngày 19 tháng 12 năm 2018, FSIS đã gửi thư không phản đối về việc sử dụng axit hypochlorous trên thịt, gia cầm và trứng có vỏ.

USDA National Organic Program
Letter from USDA Organic: Click Here

Vào ngày 9 tháng 6 năm 2014, Chương trình Hữu cơ Quốc gia Mỹ (NOP) đã xuất bản bản ghi nhớ chính sách (PM 14-3) về tình trạng nước điện phân theo các quy định hữu cơ của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) tại 7 CFR Phần 205.

Sau khi ban hành PM 14-3, các bên liên quan đã cung cấp thêm thông tin kỹ thuật và quy định về nước điện giải cho NOP. Vật liệu clo được phép sử dụng trong sản xuất và xử lý hữu cơ. Sổ tay Chương trình Hữu cơ Quốc gia (NOP) bao gồm hướng dẫn (NOP 5026): Việc sử dụng hóa chất gốc Clo trong Sản xuất và Xử lý Hữu cơ. Hướng dẫn này làm rõ việc sử dụng các sản phẩm clo được phép theo quy định hữu cơ của USDA.

Nguyên liệu clo được đưa vào Danh sách quốc gia về các chất được phép và bị cấm (Danh sách quốc gia). Theo đó, NOP coi axit hypochlorous được tạo ra bởi nước điện phân là loại vật liệu clo được phép sử dụng trong nông nghiệp hữu cơ