Nghiên cứu khoa học về HClO – Chăn nuôi

Ứng dụng HOCl trong chăn nuôi gia cầm
Ứng dụng HOCl trong chăn nuôi heo